SOICHIT

 

เป็นส่วนหนึ่งของ สมาคมส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพสตรีชนบทศรีสะเกษ

Picture
        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.ชะลอการย้ายถิ่นที่ีทำกินของเยาวชนสตรี
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในการสร้างงานให้เยาวชนและสตรี
3.ส่งเลริมวัฒนธรรมพื้นบ้านและเอกลักษณ์
4.พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของหมู่สมาชิกด้วยกัน
5.ดำเนินการเพื่่่่่่อสาธารณประโยนช์และช่วยเหลือเพื่่่อน
6.พัฒนาอาชีพที่มีอยู่ให้ดีขึ้น

      สำนักงานคณะกรรมการวัฒนาธรรมแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งได้ และเมื่่อได้จัดตั้งแล้ว ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และข้อบังคับของสภาวัฒนธรรมแห่งชาติอย่างเคร่งครัด
                  ประธานสมาคมคือ น.ส.สมจันทร์ อินทโร นายกสมาคม

     ผลงานที่มา

่ื1)อบรมตัดเย็บเสื้อผ้าจำนวน ๓๖ รุ่นๆละ๒๕-๑๒๙ คนรวมทั้งหมด๙๘๙คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น๓,๗๒๓,๘๐๐ บาท ผลที่ได้หลังจากการอบรบ
1.1 สมาชิกเข้าไปทำงานในกรุงเทพจำนวน ๒๑๘ คน
1.2 เปิดร้านประกอบอาชีพส่วนตัวจำนวน ๗ คน
1.3 ตัดเย็บเสื้อโหล จำนวน ๑๖๑ คน
2)อบรมงานฝีมือ ดอกไม้ประดิษฐ์ดินหอม กระดาษสา และกระดาษย่นรวม๑๘ รุ่น

ผลที่ได้รับ
2.1 มีกลุ่มดอกไม้ดินหอมที่ผลิตดอกไม้ส่งตลาดสำเพ็งที่กรุงเทพฯ จำนวน3 กลุ่ม

3)เครื่องจักสาน ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สมาคมฯจัดการสบับสนุน
3.1 ประดิษฐ์เกวียน จำนวน 1 กลุ่ม
3.2 ประดิษฐ์กระด้งและกระจาดจำนวน 1 กลุ่ม
3.3 ทอเสื่อใบเตย จำนวน 2 กลุ่ม
3.4 ประดิษฐ์ครุน้อย จำนวน 2 กลุ่ม
4)อบรมทั่วไป
4.1 อบรมผู้หญิงกับรัฐธรรมนูญ จำนวน 2 ครั้ง
4.2 อบรมการจัดทำโครงการและความรู้การลงทุนทางสังคม จำนวน 3 ครั้ง
4.4 อบรมสัมมนา พบกับนายจ้าง จำนวน 3 ครั้ง
5)บริษัทคิดดี โดยจะมีการจัดประชุมเพื่อพบกลุ่มในวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี ซึ่งถือเอาเป็นวันที่ก่อตั้งสมาคม กลุ่มไหนพร้อมก็ให้ส่งตัวแทนจำนวน 3 คน มาขึ้นตัวอย่างได้ที่สมาคม
Picture

รายละเอียดติดต่อที่ทำการของสมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

    สตรีชนบทศรีสะเกษ บ้านห้วย บ้านเลขที่ ๔๔๔ หมู่๑ ตำบทห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์
 จังหวัดศ
รีสะเกษ   ๓๓๑๔๐ ทรศัพท์ 0-45630508,081-8763248